سایر مقالات

NFT

NFT چیست؟!

امروزه با توجه به پیشرفت تکنولوژی، هنر نیز از این پیشرفت مستثنی نبوده و ما روشهای گوناگونی از بیان هنر را می‌بینیم که به صورت دیجیتالی درآمده اند. یکی از روش ه...