آهنگسازی

10 Pen Law

۱۰ قانون پن

در این نوشته میخواهیم به شما کمک کنیم تا اگر نیاز به پن کردن صداها داشتید، بدانید که از چه قوانینی باید پیروی کنید. من گرایش دارم که همیشه بگویم هیچ قانونی وجو...