چند درس از Andrew Weatherall برای زندگی پیرامون موسیقی (۱)